Zápis do 1. ročníku základní školy

lisi martin | ilustr lisi martin na vida todos temos um segredo inconfessavel um ...:

 

 

 

Kdy se koná?

 

V průběhu měsíce dubna 2020

bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

 

 

 

 

 

Organizace zápisu

Formuláře žádosti a dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku stáhněte ze stránek školy, vyplňte a doručte ředitelství školy 

Termín od 1. do 28. dubna 2020.

Způsob podání popsán níže. 

Nemáte-li možnost tisku, pošlete mail nebo SMS se svou adresou a formuláře Vám budou zaslány poštou.

Při žádosti o odklad školní docházky   postupujte stejně. 

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy vystaví doporučující stanovisko k žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné škole doručit následujícími způsoby:

·        do datové schránky školy - ID datové schránky: 4qzmb5f

·        e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

·        poštou,

·        osobně: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné předem dohodnout termín předání s ředitelkou školy - telefonicky nebo mailem

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K žádosti stačí doložení rodného listu dítěte prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí si ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Koho zapíšeme?

Dle § 36, odst. 3 školského zákona, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Dle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017 pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Zapisují se přednostně děti s trvalým bydlištěm v obci Ryžoviště
 • Rodiče žáka, který byl rozhodnutím soudu svěřen do jejich střídavé výchovy, musí zažádat o přijetí v obou školách, kde bude žák případně plnit povinnou školní docházku (dle bydliště rodičů). V tomto případě prosíme při zápisu o sdělení adresy druhé školy.
 • Zápis se týká i dětí, které byly u zápisu loni a školní docházka jim byla odložena.

Co s sebou k zápisu ?

 • rodný list dítěte - kopii lze zaslat elektronicky
 • žádáte-li o odklad zahájení povinné školní docházky, musíte v den zápisu doložit doporučující stanovisko pedagogicko-psychologické poradny, doporučení pediatra (případně klinického psychologa) a vyplněnou žádost o odklad

Se všemi osobními a citlivými údaji dítěte/žáka je nakládáno ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

A ještě několik důležitých informací: Todo transfer | Aprender manualidades es facilisimo.com:

 • výuka všech předmětů probíhá v českém vyučovacím jazyce, cizímu jazyku (anglickému) vyučujeme od 3. ročníku, od 1. třídy mohou děti navštěvovat kroužek angličtiny zdarama
 • žádost o odklad školní docházky je třeba podat při zápisu spolu se souhlasnými stanovisky školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formuláře žádosti o odklad a žádosti o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně jsou ke stažení dole na této straně. Poradna v Bruntále stanovila termín zaslání žádosti o posouzení školní zralosti do konce února 2020.
 • škola nabízí možnost individuální pomoci a konzultace se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy
 • ve škole probíhá individuální logopedická péče vedená speciálním pedagogem se státní zkouškou z logopedie
 • škola organizuje lyžařský výcvikový kurz, kurz plavání probíhá pro všechny žáky každý rok (10 dvouhodinových lekcí pro všechny žáky od 1. do 4. ročníku)
 • škola poskytuje a má zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a pracovišti, zpracovává systém podpůrných opatření pro tyto žáky
 • škola umožňuje žákům vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu
 • škola umožňuje individuální vzdělávání dle § 41 Školského zákona
 • žákům mimořádně nadaným poskytuje možnost přeřazení do vyššího ročníku.
 • škola nabízí mnoho volnočasových aktivit - v rámci školní družiny organizujeme např. víkendový pobyt, pravidelně každý měsíc navštěvujeme saunu, dále kroužky: sportovní, keramický, angličtinku, dramatický, taneční, hru na flétnu - to vše díky zapojení do projektu EU ZDARMA. Ve škole probíhá i výuka náboženství

Jaké informace uvítáme od rodičů: Class

Pokud došlo k rozvodu manželství, informujte prosím při zápisu, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky, o výkonu rodičovské odpovědnosti a dále podejte informaci o tom, zda jste zápis dítěte v naší škole spolu projednali a zda má být druhý rodič - vedlejší účastník řízení - písemně vyrozuměn o přijetí/nepřijetí. 

 

Školu je nezbytné informovat, zda druhý zákonný zástupce podal žádost o zápis do jiné základní školy ( v případě střídavé péče). 

 

Pro školu je důležitá informace, zda má některý z rodičů soudně omezen styk s dítětem.

 

 • Doporučujeme, aby rodiče poskytli škole údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a to pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy

 

Potřebné tiskopisy ke stažení 

Formuláře žádosti o přijetí  a  Dotazník vytiskněte, vyplňte a odešlete škole způsoby popsanými výše.

Pokud nemáte možnost formuláře vytisknout, pošlete SMS nebo e-mail se svou adresou, škola vám tiskopisy pošle poštou.

Žádost o přij. k povinné šk. docházce

Dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku ZŠ

 

 

Žádost o vyšetření v pedagogicko psychologocké poradně rodiče vyplní jen v horní části nadepsané ŽÁDOST.

O vyplnění zbývající části PEDAGOGICKÉ ZJIŠTĚNÍ požádají paní učitelku v mateřské škole. Na zaslání žádosti do poradny se rodiče s učitelkou dohodnou - žádost mohou odeslat i škola i rodiče.

Vyplnit a odeslat tuto žádost je nutné do konce února 2020 !!!

žádost o vyšetření v poradně.doc

 

Požadují-li rodiče pro své dítě odklad školní docházky, s touto vyplněnou žádostí se dostaví k zápisu.

K  žádosti přiloží doporučení poradny a pediatra (případně klinického psychologa).

žádost o odklad povinné šk. docházky

 

Nemáte-li možnost vytištění, požádejte o potřebné tiskopisy v mateřské nebo základní škole.

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Rýmařovská 282
79356 Ryžoviště

ID datové schránky:
4qzmb5f
telefonické kontakty:
škola 554 286 037
nebo 739 053 844

školka 739 492 689

jídelna 554 286 016
zsams.ryzoviste@email.cz